Odwołanie od decyzji administracyjnej

W codziennym życiu spotykamy się ze sporą ilością decyzji administracyjnych. Do powszechnych przykładów należy decyzja określająca wymiar podatku od nieruchomości, wydanie prawa jazdy, pozwolenie na budowę, przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Oczywiście nie wszystkie wydane i adresowane do nas decyzje będą dla nas korzystne lub prawidłowo skonstruowane. W takim przypadku, warto skorzystać z możliwości jaką jest odwołanie od decyzji administracyjnej.

Odwołanie od decyzji stanowi środek zaskarżenia decyzji wydanej przez organ administracyjny I instancji i skutkuje przekazaniem sprawy do organu II instancji, który na nowo ją rozpoznaje oraz wydaje własną decyzję. Odwołanie musi zawierać określone, podstawowe elementy, aby wywołało swój skutek. Przede wszystkim wskazywać musi decyzję, od której jest składane (data decyzji, jej numer, organ wydający). Odwołanie nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia, wystarczy, że z jego treści wynikać będzie, że nie zgadzamy się z treścią decyzji. W praktyce warto jednak wskazać w odwołaniu konkretne zarzuty prawne i faktyczne, które powodują, że w naszej ocenie wydana decyzja jest błędna oraz uzasadnić je. Może to nakierunkować organ II instancji na pewne uchybienia i zwiększyć skuteczność naszego odwołania. Organ ten musi bowiem odnieść się w swojej decyzji do powołanych przez nas zarzutów, a zatem – wcześniej musi je też rzetelnie przeanalizować. Oczywiście nie można zapomnieć o wskazaniu danych odwołującego, daty odwołania oraz o podpisaniu pisma.

Odwołanie kieruje się do organu II instancji, za pośrednictwem tego organu, który wydał zaskarżoną przez nas decyzję. Oznacza to, że faktycznie odwołanie wnosi się do organu I instancji, który przekazuje je wraz z aktami sprawy do organu II instancji. Jednak w treści samego odwołania musimy wskazać, że odwołanie kierowane jest do organu II instancji. Proponuję zastosowanie następującej formuły we wskazaniu organu: „Samorządowe Kolegium Odwoławcze (przykładowy organ II instancji) za pośrednictwem: Prezydent Miasta Poznania (przykładowy organ I instancji)”. Oczywiście w zależności od przedmiotu decyzji, zmieniać się będzie zarówno organ I instancji, jak i organ odwoławczy. O tym jaki organ II instancji będzie właściwy możemy dowiedzieć się z pouczenia, które zawiera decyzja organu I instancji. Warto więc dokładnie się z nim zapoznać. Odwołanie może być wniesione osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ostatnia ważna sprawa, to termin. Odwołanie od decyzji administracyjnej, musi zostać wniesione w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona została nam decyzja, którą chcemy zaskarżyć. Przekroczenie tego terminu spowoduje nierozpoznanie naszego odwołania, przez co zaskarżona decyzja nie zostanie poddana kontroli i stanie się ostateczna, a tym samym – będzie podlegała wykonaniu.

Wniesienie odwołania zwykle skutkuje wstrzymaniem wykonania decyzji organu I instancji do czasu zakończenia postępowania odwoławczego. Inaczej jest, gdy pierwszej decyzji został nadany tzw. rygor natychmiastowej wykonalności. W takim przypadku, warto w odwołaniu złożyć i szczegółowo uzasadnić, wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez organ II instancji.

Uwaga na koniec – przepisy szczególne w stosunku do Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą wprowadzać dodatkowe wymogi dotyczące odwołania od decyzji, w pewnych rodzajach spraw. W takim przypadku, dla skuteczności odwołania, niezbędne jest uwzględnienie tych dodatkowych formalności.

adw. Artur Piwowarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *