Szybko (?) – czyli o terminach załatwiania spraw administracyjnych

O tym, że ważne jest dotrzymywanie terminu wykonania powierzonych zadań, wie każdy. Staramy się, żeby się nie spóźnić z załatwianiem spraw. A jak wygląda z terminami w urzędzie?

Ogólne zasady przewiduje Kodeks postępowania administracyjnego. W art. 35 § 1 wskazuje on, że sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. Inaczej mówiąc – tak szybko jak to możliwe, uwzględniając niezbędne czynności, które muszą być wykonane i bez nieuzasadnionych opóźnień (np. wynikających z wielodniowego obiegu akt sprawy między pracownikami, przełożenia teczki przez pracownika do zrobienia „na później”). Uzupełnieniem powyższej regulacji jest wskazówka, że niezwłocznie powinny być realizowane te sprawy, które można zakończyć w oparciu o dowody przedstawione przez stronę wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania, a także takie, w których rozstrzygnięcie opiera się o fakty i dowody powszechnie lub urzędowo znane bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ administracyjny. Jeżeli to możliwe – sprawy powinny być więc nawet załatwione „od ręki”. W przypadku prostszych – np. zameldowanie lokatora – rzeczywiście się to zwykle udaje.

Jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jej zakończenie powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a jeżeli jest ona szczególnie skomplikowana – w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia. W sumie mamy więc w przepisach trzy ogólne terminy załatwienia spraw.

Należy pamiętać, że przepisy szczególne, dotyczące konkretnych rodzajów postępowań, mogą przewidywać własne terminy na ich zakończenie. Przykładem z życia jest postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę – w tym przypadku termin na wydanie decyzji to 65 dni. Inny to decyzja o zakazie odbycia zgromadzenia, która powinna zostać doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od zawiadomienia czy decyzja wydana po rozpatrzeniu odwołania od takiego zakazu, którą wojewoda wydaje w ciągu 24 godzin od jego wpływu.

Warto wiedzieć, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie wynikającym z przepisów, organ administracyjny ma obowiązek powiadomić stronę, podać jego przyczynę oraz wskazać nowy termin zakończenia postępowania. Na niezałatwienie sprawy w terminie oraz na przewlekłe jej prowadzenie, przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli takiego nie ma – możemy wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa. Może to spowodować podjęcie odpowiednich działań dyscyplinujących oraz wyjaśniających przez organ przełożony, a także doprowadzić do wyciągnięcia konsekwencji za zaistniałą sytuację w stosunku do konkretnego urzędnika.

Z przewlekłym prowadzeniem sprawy wiąże się inny temat – bezczynność organów administracyjnych. O tym już jednak w innym wpisie.

Czy spotkaliście się Państwo ze szczególnie długotrwałym prowadzeniem postępowania przez organy administracyjne?

adw. Artur Piwowarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *