Posiedzenie przygotowawcze

W dzisiejszym wpisie chciałbym opowiedzieć o ciekawej zmianie, obowiązującej od 7 listopada 2019 r., związanej z prowadzeniem spraw sądowych. Od tej daty, sędziowie mogą (a w zasadzie – muszą) wyznaczać posiedzenia przygotowawcze, które poprzedzają rozprawy i służą organizacji postępowania.

Po wpłynięciu pozwu do sądu, jego odpis doręczany jest pozwanemu wraz ze zobowiązaniem do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może być krótszy niż 2 tygodnie. Jeżeli pozwany nie złoży takiej odpowiedzi lub złoży ją po terminie (co będzie skutkowało jej zwróceniem), sąd może wydać tzw. wyrok zaoczny i bez przeprowadzania dalszych czynności uwzględnić żądanie przedstawione w pozwie.

Po wpłynięciu odpowiedzi na pozew oraz ewentualnym wymienieniu dalszych pism procesowych, sprawa kierowana jest na posiedzenie przygotowawcze. Powinno zostać ono wyznaczone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi lub ostatniego pisma. Udział stron w posiedzeniu przygotowawczym jest z zasady obowiązkowy.

Posiedzenie przygotowawcze służy w pierwszej kolejności rozwiązaniu sporu bez potrzeby przeprowadzenia postępowania sądowego i wyznaczania rozpraw. Na posiedzeniu, sędzia wraz ze stronami postępowania, ustala więc czego dokładnie domaga się powód, jakie kwestie faktyczne oraz prawne mają charakter sporny (np. czy strony spierają się czy w ogóle zawarły umowę czy tylko o przyczyny braku zapłaty), a także czy jest możliwość wypracowania ugody. Zachętą do zawarcia ugody może być przedstawienie przez sędziego, jaki jest w jego ocenie prawdopodobny wynik sprawy. To również nowość wprowadzona w nowelizacji. Do tej pory, aż do wydania wyroku, sędzia w żaden sposób nie mógł ujawniać swojego zapatrywania na sposób rozstrzygnięcia sporu.

„Ważne jest więc, aby na posiedzeniu przygotowawczym być bardzo dobrze przygotowanym.”

Jeżeli strony mimo wszystko nie porozumieją się w sprawie ugody, wówczas sporządzany jest plan rozprawy. Jest to bardzo ważny dokument, który jakie wnioski dowodowe zostały przyjęte, a dodatkowo może określać również między innymi terminy rozpraw, kolejność przeprowadzania dowodów, dokładne określenie zarzutów i kwestii, które są sporne między stronami. Może on nawet określać termin wydania wyroku. Wszystko to służy takiemu przygotowaniu sprawy, aby można było ją następnie zakończyć nawet na jednej rozprawie.

Od treści tego dokumentu zależy więc cały dalszy bieg postępowania. Może on nawet wpłynąć bezpośrednio na sposób rozstrzygnięcia sprawy w końcowym wyroku (jeżeli nie będzie on przewidywał przeprowadzenia kluczowego z naszego punktu widzenia dowodu). Zgłaszanie nowych dowodów i twierdzeń po zatwierdzeniu przez sędziego planu rozprawy, jest bowiem bardzo mocno ograniczone. Ważne jest więc, aby na posiedzeniu przygotowawczym być bardzo dobrze przygotowanym. Warto też rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata, jeżeli do tej pory nie reprezentował on nas w sprawie.

adw. Artur Piwowarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *