Długi, długi!

Czasami długów narasta tak wiele, że trudno sobie z nimi poradzić w zwyczajny sposób, na przykład ustalając z wierzycielem spłatę w ratach. „Kołem ratunkowym”, z którego można wtedy skorzystać, jest upadłość konsumencka. W dzisiejszym wpisie kilka słów na ten temat.

Kiedy upadłość?

Z wnioskiem o orzeczenie upadłości można zwrócić się w razie niewypłacalności, a więc w sytuacji, gdy utraciliśmy zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wymagalnych – czyli tych, których termin płatności już nadszedł. Przepisy przewidują również domniemanie, że niewypłacalność występuje, jeżeli opóźnienie w płatności przekracza 3 miesiące. Nie ma przy tym przeszkód, aby dłużnik posiadał tylko jednego wierzyciela. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na urzędowym formularzu, musi on zostać też opłacony. Sprawy upadłości konsumenckiej rozpoznają sądy gospodarcze (sądy rejonowe) w składzie jednego sędziego.

Oddalenie wniosku

Przepis przewiduje jedną sytuację, w której obowiązkowo oddala się wniosek o ogłoszenie upadłości i od której nie ma żadnego wyjątku. Nastąpi to wówczas, gdy dłużnik umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do powstania lub zwiększenia swojej niewypłacalności. Jako przykład można wskazać zaciągnięcie kilku pożyczek przez osobę, która nie ma żadnych źródeł utrzymania i tym samym, musi mieć świadomość, że nie będzie w stanie ich spłacić.

Skutki ogłoszenia upadłości

W przypadku uwzględnienia wniosku, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Następuje po nim drugi etap postępowania, w którym działa przede wszystkim syndyk. W szczególności przejmuje on cały majątek dłużnika i prowadzi do jego sprzedaży. Dotyczy to również lokalu mieszkalnego będącego własnością upadłego. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczane są na spłatę wierzycieli. Pozostałe – niespłacone należności – ujmowane są zwykle w tzw. plan spłaty wierzycieli, określający zakres i sposób ich uregulowania w okresie najbliższych 36 miesięcy. Po zatwierdzeniu wykonania planu spłaty przez sąd, należności, które nie zostały zaspokojone poprzez realizację planu są umarzane (nie dotyczy to wybranych rodzajów długów). Warto wiedzieć, że w toku postępowania niedopuszczalne jest wdrażanie i prowadzanie egzekucji komorniczych.

Powyższe opracowanie zawiera jedynie podstawowe informacje dotyczące upadłości konsumenckich. W przypadku chęci skonsultowania indywidualnej sprawy, zachęcam do kontaktu.

adw. Artur Piwowarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *